Cổ Đông Phổ Thông Là Gì? Quyền Lợi Và Nghĩa Vụ

Kế Toán Đại Tín Bình Dương

- 8h AM - 5h PM

- Thứ 2 đến thứ 7

 

Hotline hỗ trợ
02747300301 - 0908545578

Cổ Đông Phổ Thông Là Gì? Quyền Lợi Và Nghĩa Vụ

Ngày đăng: 11/01/2023

  Nếu đang tìm hiểu Cổ đông phổ thông là gì, các quyền lợi của cổ đông phổ thông và nghĩa vụ cần thực hiện thì đây chính là bài viết dành riêng cho bạn. Hãy cùng Kế Toán Đại Tín Bình Dương tìm hiểu ngay nhé!

  co dong pho thong la gi

  Cổ đông phổ thông có thể hiểu là người sở hữu cổ phần phổ thông. Cổ phần phông là loại cổ phần cơ bản bắt buộc phải có trong các công ty cổ phần dựa trên vốn điều lệ. Nếu như bạn vẫn chưa hiểu rõ Cổ đông phổ thông là gì thì hãy cùng Kế Toán Đại Tín Bình Dương tìm hiểu ngay các thông tin liên quan cùng quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông ngay tại bài viết sau đây nhé!

  Cổ đông phổ thông là gì 

  Theo Khoản 1 Điều 113 Luật doanh nghiệp 2014 thì bạn có thể hiểu đơn giản cổ phần phổ thông chính là cổ phần cơ bản, hình thành dựa trên vốn điều lệ của doanh nghiệp.

  Phần vốn của các công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Và người sở hữu cổ phần phông sẽ gọi là cổ đông phổ thông. Cổ đông phổ thông cũng có thể là cổ đông sáng lập sở hữu cổ phần phổ thông và trong trường hợp này, chủ sở hữu sẽ có thêm các quyền và nghĩa vụ như cổ đông sáng lập.

  Quyền lợi của cổ đông phổ thông

  quyen loi cua co dong pho thong

  Quyền lợi của cổ đông phổ thông được quy định tại điều 114 Luật Doanh nghiệp 2014 cụ thể như sau:

  Quyền chung của các cổ đông

  Sau đây là một số quyền lợi căn bản của các cổ đông như:

  • Tham dự và phát biểu trong các Đại hội đồng cổ đông. Được thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hay thông qua đại diện theo ủy quyền. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.
  • Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông
  • Ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong công ty.
  • Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác. Trừ trường hợp hạn chế chuyển nhượng của cổ đông sáng lập.
  • Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết. Và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác
  • Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Ngoài ra còn có các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
  • Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty.

  Và theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có một số quyền như: Xem xét biên bản, nghị quyết, quyết định, báo cáo tài chính của Hội đồng quản trị (HĐQT),..”

  Một số đặc quyền đặc biệt

  Với cổ đông và nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn ít nhất 6 tháng sẽ có các quyền lợi sau đây:

  • Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
  • Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị. Báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam. Và các báo cáo của Ban kiểm soát.
  • Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong một số trường hợp nhất định theo quy định pháp luật.
  • Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản. Phải có thông tin cá nhân, số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty cuối cùng là các vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra.

  Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông

  nghia vu co dong pho thong

  Theo Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2014 thì cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ như sau:

  • Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua.
  • Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần.
  • Đối với trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.
  • Tuân thủ Điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của công ty.
  • Chấp hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
  • Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

   

  ĐÓN XEM: 

  Cổ Tức Là Gì? Các Hình Thức Chi Trả Và Quy Trình Chi Trả

  Cổ Phần Phổ Thông Là Gì? Lợi Ích Và Rủi Ro Của Công Ty 

  Cổ Đông Sáng Lập Là Gì? Quyền Lợi Và Nghĩa Vụ Cổ Đông

   

  Hy vọng qua những thông tin mà Kế Toán Đại Tín Bình Dương đã chia sẻ phía trên sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc Cổ đông phổ thông là gì và hiểu rõ hơn về các quyền lợi và nghĩa vụ mà cổ đông cổ phần cần thực hiện. Nếu còn bất kỳ thắc mắc gì hay cần tư vấn pháp lý các nghiệp vụ liên quan thì hãy gọi ngay cho chúng tôi qua hotline 0908545578 để được tư vấn tốt nhất nhé!

  Zalo
  Hotline